Reklamačný poriadok

Záruka 24 mesiacov.

Pri tovare zakúpenom u nás má zákazník možnosť uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od jeho prevzatia. V prípade tovaru, ktorý má jasne uvedenú dobu skladovania, potom počas danej doby skladovania výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na tovar poškodený alebo opotrebovaný v dôsledku bežného používania.

Právo na odstúpenie od zmluvy.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1 Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy, keď vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) prevezme tovar. V prípade tovaru dodávaného po častiach sa počíta prevzatie poslednej dodávky; v prípade pravidelne sa opakujúcich dodávok sa počíta prevzatie prvej dodávky.

1.3 Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať SAFRES Group s.r.o., IČ: 28786700DIČ: CZ28786700se sídlem: Česká Skalice, Tyršova 820, 552 03zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 27370Kontaktní údaje jsou Jan Špatenka, Česká Skalice, Tyršova 820, 552 03, e-mail info@levsalonu.cz telefonní číslo +420 777 789 999, jednostranným právnym úkonom (napríklad e-mailom na adresu: info@levsalonu.cz alebo listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza vo všeobecných podmienkach pripojených k e-mailu s potvrdením objednávky, ale nie je to vašou povinnosťou.

1.4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme dostali vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že vami zvolený spôsob doručenia bol iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne neuviedli inak. V každom prípade vám nevzniknú dodatočné náklady. Platbu vám nevrátime, kým nedostaneme vrátený tovar alebo ak preukážete, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Sme oprávnení jednostranne započítať akýkoľvek nárok na náhradu škody za zníženú hodnotu proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny.

2.3 Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu služieb poskytnutých do času, keď ste nás informovali o odstúpení od zmluvy, oproti celkovému rozsahu služieb uvedenému v zmluve.

Obmedzenie zodpovednosti za vady vyplývajúce z povahy tovaru a nesprávneho používania.

  • Z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť použité kozmetické výrobky (bez zjavnej vady).
  • Kozmetické výrobky majú často zloženie citlivé na extrémne teploty. Najmä v letných mesiacoch môžu vysoké teploty počas prepravy spôsobiť roztopenie výrobku, čo bohužiaľ nemôžeme ovplyvniť a nie sme zodpovední za zlé skladovanie tovaru počas prepravy prepravnou spoločnosťou. Urobíme však všetko pre to, aby sme tomu zabránili, a zabezpečíme, aby boli zákazníci pri objednávke informovaní o tomto možnom probléme.
  • Tovar od nás odchádza dobre zabalený a skontrolovaný, ale nezodpovedáme za poškodenie spôsobené prepravnou spoločnosťou a takéto závady je potrebné reklamovať u prepravcu. Najlepšie ihneď po doručení tovaru dopravcom.
  • Nezodpovedáme za chyby spôsobené nesprávnym výberom tovaru, nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou a mechanickým poškodením spôsobeným nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie výrobku.
  • Tovar sa opotreboval v dôsledku bežného používania.
  • Záručná doba tovaru uplynula.

Aj keď v týchto prípadoch nemôžeme reklamovať tovar, sme tu určite pre vás a sme pripravení s vami konzultovať akýkoľvek z uvedených problémov a poradiť vám najlepšie možné riešenie, dohodnúť adekvátnu nápravu alebo poskytnúť zľavu na ďalší nákup v našom obchode.

Postup podávania reklamácie.

Reklamovaný tovar musí byť riadne zabalený a zaslaný spolu s vyplneným reklamačným formulárom a dokladom o kúpe na našu adresu:

Lev Salónů

SAFRES Group s.r.o.
Edvarda Beneše 183
552 02 Česká Skalice

Prosíme, neposielajte nám reklamovaný tovar na dobierku. Tovar na dobierku neprijímame. Balík je potrebné poslať klasickým spôsobom bez dobierky.

Vždy vám vystavíme potvrdenie o prijatí reklamácie.

Ak je reklamácia uznaná, náklady na dopravu spojené s reklamáciou vám budú vrátené na základe zaslaného potvrdenia o doručení.

Reklamácia musí byť vybavená v zákonnej 30-dňovej lehote. V opačnom prípade má zákazník právo odstúpiť od zmluvy.

Stiahnite si reklamačný formulár.

Postup pri odstúpenie od zmluvy.

Vrátený tovar musí byť riadne zabalený a zaslaný spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy a dokladom o kúpe na našu adresu:

Lev Salónů

SAFRES Group s.r.o.
Edvarda Beneše 183
552 02 Česká Skalice

Vrátený tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku. Dobierku neprijímame. Balík je potrebné poslať klasickým spôsobom bez dobierky.

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy.

Aktualizováno dňa 13.01.2022.